Search Results for Rosjanin-rozebra��-si��-na-��wi��tej-g��

Jak użyć smartfona, tabletu lub laptopa jako drugi monitor w Windows
03:24
Jak użyć smartfona, tabletu lub laptopa jako drugi monitor w Windows

Chcesz wykorzystać laptopa, tablet lub smartfona jako drugi monitor do komputera? Możesz to łatwo zrobić - jedynym warunkiem jest to, aby urządzenie znajdowało się w tej samej sieci Wi-Fi, co nasz komputer.

Pobierz Spacedesk w wersji server (32-bit lub 64-bit): http://www.download.net.pl/1773225/spacedesk/

Więcej poradników znajdziesz na http://www.download.net.pl/

Download Android. Aplikacje wielowtkowe. Techniki przetwarzania Ebook {EPUB} {PDF} FB2
00:20
Download Android. Aplikacje wielowtkowe. Techniki przetwarzania Ebook {EPUB} {PDF} FB2

Download Android. Aplikacje wielowtkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson - mirror 1 ---> http://po.st/fZXHSO mirror 2 ---> http://tinyurl.com/osb7y7w mirror 3 --> ---------------
Synopsis: Wykorzystaj w pe?ni potencja? w?tków!
Je?eli chcesz tworzy? aplikacje dostarczaj?ce u?ytkownikom doskona?ych wra?e?, je?eli chcesz wykonywa? skomplikowane zadania szybciej lub po prostu musisz jednocze?nie wykonywa? ró?ne dzia?ania — naucz si? korzysta? z w?tków. Tworzenie programów wielow?tkowych jest trudne, ale opanowanie tej sztuki pozwoli Ci osi?gn?? wymierne korzy?ci!
Ta ksi??ka w ca?o?ci po?wi?cona jest korzystaniu z w?tków na platformie Android. Dzi?ki niej poznasz przeró?ne sposoby asynchronicznego przetwarzania oraz ich zalety i wady. Jednak na samym pocz?tku zapoznasz si? z po

Download Android. Aplikacje wielowtkowe. Techniki przetwarzania ebook {PDF} {EPUB}
00:20
Download Android. Aplikacje wielowtkowe. Techniki przetwarzania ebook {PDF} {EPUB}

Download Android. Aplikacje wielowtkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson - mirror 1 ---> http://po.st/XPAGpG mirror 2 ---> http://tinyurl.com/opejazw mirror 3 --> ---------------
Synopsis: Wykorzystaj w pe?ni potencja? w?tków!
Je?eli chcesz tworzy? aplikacje dostarczaj?ce u?ytkownikom doskona?ych wra?e?, je?eli chcesz wykonywa? skomplikowane zadania szybciej lub po prostu musisz jednocze?nie wykonywa? ró?ne dzia?ania — naucz si? korzysta? z w?tków. Tworzenie programów wielow?tkowych jest trudne, ale opanowanie tej sztuki pozwoli Ci osi?gn?? wymierne korzy?ci!
Ta ksi??ka w ca?o?ci po?wi?cona jest korzystaniu z w?tków na platformie Android. Dzi?ki niej poznasz przeró?ne sposoby asynchronicznego przetwarzania oraz ich zalety i wady. Jednak na samym pocz?tku zapoznasz si? z po

Download Programowanie funkcyjne. Krok po kroku Ebook {EPUB} {PDF} FB2
00:43
Download Programowanie funkcyjne. Krok po kroku Ebook {EPUB} {PDF} FB2

Download Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield - mirror 1 ---> http://po.st/cxJB9Z mirror 2 ---> http://tinyurl.com/p55bznn mirror 3 --> http://q.gs/9283027/programowanie-funkcyjne-krok-po-kroku ---------------
Synopsis: Zmie? swoje podej?cie do programowania!
J?zyki funkcyjne zdobywaj? w?ród programistów coraz wi?ksz? popularno??. Jak bezbole?nie zmieni? sposób my?lenia na funkcyjny? U?atwi Ci to niniejsza ksi??ka, w ca?o?ci po?wi?cona temu podej?ciu do programowania.
Poznaj podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego, a nast?pnie zacznij zg??bia? tajniki typów funkcyjnych, rekurencji oraz zmiennych niepodlegaj?cych modyfikacji. Z kolejnych rozdzia?ów dowiedz si?, czym s? ewaluacja rygorystyczna i nierygorystyczna. Zobacz te?, jak wykona? dopasowanie do wzorca. Co jeszcze znajdziesz w tej ksi??ce? Wp

Download Programowanie funkcyjne. Krok po kroku Ebook {EPUB} {PDF} FB2
00:43
Download Programowanie funkcyjne. Krok po kroku Ebook {EPUB} {PDF} FB2

Download Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield - mirror 1 ---> http://po.st/P3Fvdw mirror 2 ---> http://tinyurl.com/jw4vlr8 mirror 3 --> http://q.gs/9283027/programowanie-funkcyjne-krok-po-kroku ---------------
Synopsis: Zmie? swoje podej?cie do programowania!
J?zyki funkcyjne zdobywaj? w?ród programistów coraz wi?ksz? popularno??. Jak bezbole?nie zmieni? sposób my?lenia na funkcyjny? U?atwi Ci to niniejsza ksi??ka, w ca?o?ci po?wi?cona temu podej?ciu do programowania.
Poznaj podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego, a nast?pnie zacznij zg??bia? tajniki typów funkcyjnych, rekurencji oraz zmiennych niepodlegaj?cych modyfikacji. Z kolejnych rozdzia?ów dowiedz si?, czym s? ewaluacja rygorystyczna i nierygorystyczna. Zobacz te?, jak wykona? dopasowanie do wzorca. Co jeszcze znajdziesz w tej ksi??ce? Wp

Full Version  Scrum. Czyli jak robi? dwa razy wi?cej dwa razy szybciej  Review
00:38
Full Version Scrum. Czyli jak robi? dwa razy wi?cej dwa razy szybciej Review

Click Here : https://siftenbook001.blogspot.com/?book=8301191570
?yjemy w ?wiecie, w kt?rym nie wszystko funkcjonuje tak jak nale?y. Dla tych, kt?rzy wierz?, ?e ka?d? prac? mo?na wykona? jeszcze lepiej, pionier Scruma ? Jeff Sutherland ? przygotowa? b?yskotliw?, g??bok? i prowokuj?c? do my?lenia ksi??k? o procesie zarz?dzania. W przysz?o?ci historycy ? spogl?daj?c wstecz na rozw?j cz?owieka ? b?d? kre?li? lini? podzia?u na czas przed Scrumem i po Scrumie.Scrum to prawdziwy prze?om. Ju? teraz nap?dza wi?kszo?? g??wnych firm technologicznych na ?wiecie i zaczyna si? rozprzestrzenia? w ka?dej dziedzinie, w kt?rej ludzie borykaj? si? ze skomplikowanymi projektami. Je?li kiedy? by?e? zaskoczony tempem, w jakim zmienia si? ?wiat, to Scrum jest jednym z powod?w, dla kt?rych tak si? dzieje.W ostatnim czasie odnotowano wzrost produktywno?ci o 1200%! Nie ma bardziej przejrzystego, istotnego wyja?nienia Scruma i obietnicy, jak? niesie za sob?, ni? ta Jeffa Sutherlanda, cz?owieka, kt?ry ponad 20 lat temu zbudowa? pierwszy zesp?? Scrum. Dra?liwa kwestia, kt?r? porusza Jeff, sprowadza si? do tego, ?e ludzie s? zupe?nie nieprzygotowani do szybkiego i skutecznego wykonywania pracy. Najlepiej u?o?one plany id? z dymem. Zespo?y cz?sto pracuj? ze sprzecznymi celami. A kiedy narasta presja, to wzrasta brak zadowolenia. Opieraj?c si? na swoich do?wiadczeniach ?yciowych, ten by?y pilot my?liwca po West Point, ekspert biometryki, CTO oraz wiceprezes technologii jedenastu r??nych firm technologicznych rzuci? wyzwanie dysfunkcyjnym realiom i zacz?? szuka? rozwi?za?, kt?re mia?yby globalny wp?yw na efektywno?? pracy.Za spraw? tej ksi??ki odb?dziesz podr?? na lini? frontu Scruma, gdzie system znacznej odpowiedzialno?ci, wsp??dzia?ania w zespole, ci?g?ego iteracyjnego ulepszania stworzony przez Jeffa spowodowa? przeniesienie FBI w XXI wiek, wp?yn?? na udoskonalenie projektu spalaj?cego 2,8 l/100 km i osi?gaj?cego 225 km/h taniego samochodu, zmieni? spos?b interakcji farmaceut?w z pacjentami, wp?yn?? na zmniejszenie ub?stwa w krajach Trzeciego ?wiata, a nawet pomaga ludziom planowa? wesela i wywi?zywa? si? z weekendowych obowi?zk?w! Spleciony z filozofii sztuk walki, podejmowania decyzji przez s?dzi?w, zaawansowanej walki powietrznej, robotyki i wielu innych dyscyplin, Scrum ci?gle przykuwa uwag?. Ale najwa?niejszym powodem, dla kt?rego warto przeczyta? ksi??k?, jest to, ?e mo?e ona pom?c w osi?gni?ciu tego, co inni uwa?aj? za niemo?liwe ? bez wzgl?du na to, czy b?dzie to pionierska technologia, wymy?lenie nowego systemu edukacji, nieznany dot?d spos?b nakarmienia g?odnych, czy bardziej przyziemnie, budowanie podstaw rodziny, ?eby nabra? energii i dzia?a? z powodzeniem.

Lucky Lady's Charm секреты
01:01
Lucky Lady's Charm секреты

Видео удалено за нарушение авторских прав.
Ознакомится с данным видео можно на сайте
http://eto-secret.ru
Сайт о способах заработка в интернете
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lucky Lady 's Charm - najlepsza gra hazardowa XXI wieku
Lucky Lady 's Charm zawsze by? czym? w co ka?dy chcia? wierzy?, dlaczego wi?c nie uwierzy? w urok tej szcz??liwej damy? Jest to jedna z klasycznych gier kasynowych, ale wyr??niaj?ca si? wieloma zupe?nie nowymi cechami... 

About For Books  Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing
00:33
About For Books Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing

https://ift.realfiedbook.com/?book=1442397683
Dobre pomys?y nie przychodz? same. Co wi?cej, droga mi?dzy dobrym pomys?em a sukcesem koncepcji bywa usiana niepewno?ci? i trudnymi chwilami. Mno?? si? w?tpliwo?ci. Nie wiadomo, jak zacz?? i na czym nale?y si? skupi? przede wszystkim. Czy lepiej zaanga?owa? pojedyncz? osob?, czy zesp??? Jak rozpozna? odpowiednie rozwi?zanie? Jak zyska? pewno??, ?e w?a?nie ten pomys? odniesie sukces w prawdziwym ?yciu? I jak dowiedzie? si? o tym wszystkim szybko ? bez nieskutecznych burz m?zg?w i nieko?cz?cych si? dyskusji? Innymi s?owy, jak podejmowa? dobre decyzje biznesowe?Dzi?ki tej ksi??ce dowiesz si?, czym s? i jak przeprowadza? sprinty, aby znale?? rozwi?zania trudnych problem?w. Nauczysz si? dobiera? idealny zesp?? i zyskasz wiedz?, jak najlepiej wykorzystywa? potencja? poszczeg?lnych jego cz?onk?w, a tak?e jak w praktyczny spos?b organizowa? przebieg sprintu. Zapoznasz si? z r??nymi metodologiami sprintu. Je?li masz przed sob? du?e szanse, problem czy pomys?, w tej ksi??ce znajdziesz mn?stwo pomocnych wskaz?wek. Ka?da z przedstawionych metod zosta?a wypr?bowana, ulepszona i przetestowana przez spo?eczno?? sprinter?w. Dzi?ki tej ksi??ce ?wietnie przygotujesz sw?j pierwszy sprint i znajdziesz rozwi?zanie... w pi?? dni!Dowiedz si?, jak:dobra? zesp??, miejsce i czas,ustali? cel i formu?owa? w?a?ciwe pytania,tworzy? mapy i korzysta? z wiedzy ekspert?w,wybiera? najlepsze rozwi?zanie,utworzy? prototyp i przetestowa? go,korzysta? z list kontrolnych sprintu.Pi?? dni wystarczy, by rozwi?za? problem i znale?? drog? do sukcesu!Jake Knapp wdra?a? procesy sprintu w Google Ventures. Przeprowadzi? ponad sto sprint?w w takich firmach, jak 23andMe, Slack czy Nest. Wcze?niej Jake pracowa? w Google, a teraz jest jednym z najlepszych projektant?w ?wiata.John Zeratsky projektowa? aplikacje mobilne. Zanim do??czy? do Google Ventures, pracowa? dla FeedBurner. Knapp cz?sto wypowiada si? na temat projektowania i produktywno?ci na ?amach ?Wall Street Journal?, ?Fast Company? i ?Wired?.Braden Kowitz za?o?y? zesp?? projektowy Google Ventures. Doradza? blisko dwustu startupom. Bra? udzia? w tworzeniu kilku produkt?w Google, takich jak Gmail, Google Spreadsheets i Google Trends.

Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing Questions  Best Sellers
00:40
Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing Questions Best Sellers

Click Here : https://to-link01.blogspot.com/?book=1442397683
Dobre pomys?y nie przychodz? same. Co wi?cej, droga mi?dzy dobrym pomys?em a sukcesem koncepcji bywa usiana niepewno?ci? i trudnymi chwilami. Mno?? si? w?tpliwo?ci. Nie wiadomo, jak zacz?? i na czym nale?y si? skupi? przede wszystkim. Czy lepiej zaanga?owa? pojedyncz? osob?, czy zesp??? Jak rozpozna? odpowiednie rozwi?zanie? Jak zyska? pewno??, ?e w?a?nie ten pomys? odniesie sukces w prawdziwym ?yciu? I jak dowiedzie? si? o tym wszystkim szybko ? bez nieskutecznych burz m?zg?w i nieko?cz?cych si? dyskusji? Innymi s?owy, jak podejmowa? dobre decyzje biznesowe?Dzi?ki tej ksi??ce dowiesz si?, czym s? i jak przeprowadza? sprinty, aby znale?? rozwi?zania trudnych problem?w. Nauczysz si? dobiera? idealny zesp?? i zyskasz wiedz?, jak najlepiej wykorzystywa? potencja? poszczeg?lnych jego cz?onk?w, a tak?e jak w praktyczny spos?b organizowa? przebieg sprintu. Zapoznasz si? z r??nymi metodologiami sprintu. Je?li masz przed sob? du?e szanse, problem czy pomys?, w tej ksi??ce znajdziesz mn?stwo pomocnych wskaz?wek. Ka?da z przedstawionych metod zosta?a wypr?bowana, ulepszona i przetestowana przez spo?eczno?? sprinter?w. Dzi?ki tej ksi??ce ?wietnie przygotujesz sw?j pierwszy sprint i znajdziesz rozwi?zanie... w pi?? dni!Dowiedz si?, jak:dobra? zesp??, miejsce i czas,ustali? cel i formu?owa? w?a?ciwe pytania,tworzy? mapy i korzysta? z wiedzy ekspert?w,wybiera? najlepsze rozwi?zanie,utworzy? prototyp i przetestowa? go,korzysta? z list kontrolnych sprintu.Pi?? dni wystarczy, by rozwi?za? problem i znale?? drog? do sukcesu!Jake Knapp wdra?a? procesy sprintu w Google Ventures. Przeprowadzi? ponad sto sprint?w w takich firmach, jak 23andMe, Slack czy Nest. Wcze?niej Jake pracowa? w Google, a teraz jest jednym z najlepszych projektant?w ?wiata.John Zeratsky projektowa? aplikacje mobilne. Zanim do??czy? do Google Ventures, pracowa? dla FeedBurner. Knapp cz?sto wypowiada si? na temat projektowania i produktywno?ci na ?amach ?Wall Street Journal?, ?Fast Company? i ?Wired?.Braden Kowitz za?o?y? zesp?? projektowy Google Ventures. Doradza? blisko dwustu startupom. Bra? udzia? w tworzeniu kilku produkt?w Google, takich jak Gmail, Google Spreadsheets i Google Trends.

About For Books  Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing
00:32
About For Books Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing

https://ift.realfiedbook.com/?book=1442397683
Dobre pomys?y nie przychodz? same. Co wi?cej, droga mi?dzy dobrym pomys?em a sukcesem koncepcji bywa usiana niepewno?ci? i trudnymi chwilami. Mno?? si? w?tpliwo?ci. Nie wiadomo, jak zacz?? i na czym nale?y si? skupi? przede wszystkim. Czy lepiej zaanga?owa? pojedyncz? osob?, czy zesp??? Jak rozpozna? odpowiednie rozwi?zanie? Jak zyska? pewno??, ?e w?a?nie ten pomys? odniesie sukces w prawdziwym ?yciu? I jak dowiedzie? si? o tym wszystkim szybko ? bez nieskutecznych burz m?zg?w i nieko?cz?cych si? dyskusji? Innymi s?owy, jak podejmowa? dobre decyzje biznesowe?Dzi?ki tej ksi??ce dowiesz si?, czym s? i jak przeprowadza? sprinty, aby znale?? rozwi?zania trudnych problem?w. Nauczysz si? dobiera? idealny zesp?? i zyskasz wiedz?, jak najlepiej wykorzystywa? potencja? poszczeg?lnych jego cz?onk?w, a tak?e jak w praktyczny spos?b organizowa? przebieg sprintu. Zapoznasz si? z r??nymi metodologiami sprintu. Je?li masz przed sob? du?e szanse, problem czy pomys?, w tej ksi??ce znajdziesz mn?stwo pomocnych wskaz?wek. Ka?da z przedstawionych metod zosta?a wypr?bowana, ulepszona i przetestowana przez spo?eczno?? sprinter?w. Dzi?ki tej ksi??ce ?wietnie przygotujesz sw?j pierwszy sprint i znajdziesz rozwi?zanie... w pi?? dni!Dowiedz si?, jak:dobra? zesp??, miejsce i czas,ustali? cel i formu?owa? w?a?ciwe pytania,tworzy? mapy i korzysta? z wiedzy ekspert?w,wybiera? najlepsze rozwi?zanie,utworzy? prototyp i przetestowa? go,korzysta? z list kontrolnych sprintu.Pi?? dni wystarczy, by rozwi?za? problem i znale?? drog? do sukcesu!Jake Knapp wdra?a? procesy sprintu w Google Ventures. Przeprowadzi? ponad sto sprint?w w takich firmach, jak 23andMe, Slack czy Nest. Wcze?niej Jake pracowa? w Google, a teraz jest jednym z najlepszych projektant?w ?wiata.John Zeratsky projektowa? aplikacje mobilne. Zanim do??czy? do Google Ventures, pracowa? dla FeedBurner. Knapp cz?sto wypowiada si? na temat projektowania i produktywno?ci na ?amach ?Wall Street Journal?, ?Fast Company? i ?Wired?.Braden Kowitz za?o?y? zesp?? projektowy Google Ventures. Doradza? blisko dwustu startupom. Bra? udzia? w tworzeniu kilku produkt?w Google, takich jak Gmail, Google Spreadsheets i Google Trends.

Full version  Wojowniczki. Jak by? nieperfekcyjn? i szcz??liw? kobiet?  For Online
00:40
Full version Wojowniczki. Jak by? nieperfekcyjn? i szcz??liw? kobiet? For Online

https://dantalion1umni.blogspot.com/?book=8365170116
Inspiruj?cy, a zarazem niezwykle zabawny bestseller ?New York Timesa? autorstwa s?ynnej ekspertki od parentingu, m?wczyni oraz za?o?ycielki bloga Momastery.com.Trafne i pe?ne uroczego humoru refleksje Glennon Doyle dotycz?ce naszych uniwersalnych (jednak cz?sto nies?usznie spychanych na margines) do?wiadcze? przypominaj? wszystkim kobietom, ?e nie s? same. Wojowniczki to zbi?r esej?w stanowi?cych osobiste zapiski dotycz?ce codziennych prze?y? autorki oraz jej problem?w rodzinnych.Te teksty sk?aniaj? do wi?kszej wiary w siebie, do zachowania odwagi i ?yczliwo?ci, do porzucenia idei doskona?o?ci oraz wreszcie do przyznania si? przed sam? sob?, ?e ma??e?stwo, wychowywanie dzieci, macierzy?stwo czy przyja?? to jedne z najwi?kszych wyzwa?, przed jakimi stoi niemal ka?da kobieta.Autorka nawo?uje do swoich czytelniczek: przesta?cie si? oszukiwa? i udawa?, ?e wszystko jest w porz?dku. Aby ?ycie rodzinne funkcjonowa?o nale?ycie, trzeba si? nie?le napracowa? i czasem wyla? sporo ?ez, ale ca?y ten trud na pewno si? op?aca.W tej bardzo osobistej publikacji opisuj?cej zmagania autorki z sam? sob? ka?da kobieta odnajdzie czu??, wyrozumia?? przyjaci??k?, kt?ra wyra?nie pokazuje, ?e my, kobiety, potrafimy stworzy? lepsze ?ycie zar?wno we w?asnych domach, jak i w swoich sercach.

Download C 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8 internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework ebook {PDF} {EPUB}
00:24
Download C 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8 internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework ebook {PDF} {EPUB}

Download C 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8 internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths - mirror 1 ---> http://po.st/DrSAfH mirror 2 ---> http://tinyurl.com/lfqczl5 mirror 3 --> ---------------
Synopsis: Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#! W dzisiejszych czasach szczegoln? popularno?ci? ciesz? si? j?zyki programowania pozwalaj?ce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami. Nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, w ktorym bez trudu dokonasz tego dzie?a. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistow. Taki wybor to strza? w dziesi?tk?!
Ten rewelacyjny podr?cznik jest Twoim kluczem do poznania wszystkich niuansow j?zyka C# 5.0. Kolejne wydanie zosta?o zaktualizowane o wszystkie nowo?ci w C#. Znajdziesz tu kompletny opis j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury oprocz standardowych zagadnie? b?dziesz mog? sprawdzi?, jak tworzy? aplikacje dla systemu Windows 8 i interfejsu Metro. Ponadto b?yskawicznie opanujesz detale zwi?zane z programowaniem obiektowym, dynamicznym i statycznym okre?laniem typow oraz j?zykiem XAML. Ksi??ka ta jest uznanym kompendium wiedzy na temat j?zyka C#. Musisz j? mie?!
Dzi?ki tej ksi??ce:
przygotujesz interfejs u?ytkownika zgodny z duchem Windows 8
wykorzystasz wielow?tkowo?? w platformie .NET
poznasz podstawy programowania obiektowego
przekonasz si?, jak LINQ mo?e u?atwi? Ci ?ycie
opanujesz j?zyk C#
Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!
Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizuj?cej si? w prowadzeniu kursow Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspo?autorem ksi??ek ?Windows Forms in a Nutshell, ?Mastering Visual Studio .NET oraz ?Programming WPF, wydanych przez wydawnictwo O?Reilly.

ERROR 404! - KSIĄŻKA POD TYTUŁEM [#1] | Quick
06:21
ERROR 404! - KSIĄŻKA POD TYTUŁEM [#1] | Quick

► Chcesz więcej ,,Książki pod tytułem? Szczel łapkę w górę! :)\r
► Chcesz być na bieżąco? Zapodaj suba! \r
──────────────────────────────­────────\r
► Chcesz mi coś wysłać? \r
Quick\r
Skrytka pocztowa 012A4\r
ul. Wadowicka 6b lok. 4\r
Kraków 30-415\r
──────────────────────────────­────────\r
► To jest dziwna książka (bo nie potrzebuje Wi-Fi do działania). Sam nadajesz jej tytuł. Sam jesteś bohaterem tej książki. Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz prawdziwym arystą. A może kreatorem? A może wolisz być wirusem komputerowym? Proszę bardzo… To twoja książka!\r
Wykonuj polecenia i baw się najlepiej, jak potrafisz. Możesz ją ciąć, giąć i miziać palcem, jak ekran swojego smartfona. \r
Pokaż kolegom/koleżakom efekty swoich artystycznych działań. Wrzucaj efekty swoich działań na fejsa, jutuba i tłita! \r
Sprawdź, czy jesteś kreatywny. Czy jesteś pomysłowy. Czy potrafisz się TAKĄ książką bawić. Tylko czy jesteś pewien, że to jest… książka? \r
──────────────────────────────­────────\r
► KSIĄŻKA POD TYTUŁEM -\r
──────────────────────────────­────────\r
► FEJSBUK! - \r
► KOSZULKI! - \r
► KAMERA - Samsung Galaxy S5\r
► PROGRAM DO MONTAŻU - Sony Vegas Pro 12\r
► OBRÓBKA DŹWIĘKU - AudaCity\r
► SNAPCHAT - kciuqq\r
──────────────────────────────­────────

Daily Bihar News of 27th December 2022.CM Nitish Kumar,Electricity in Bihar,Bodh Gaya,Munger Fort.
19:26
Daily Bihar News of 27th December 2022.CM Nitish Kumar,Electricity in Bihar,Bodh Gaya,Munger Fort.

Daily Bihar news of 27th December 2022 of all districts in Hindi.CM Nitish Kumar,Chhapra liquor case,electricity in Bihar,Deputy ChiefMinister Tejashwi Yadav,Bodh Gaya,Munger Fort

­#Bihar #aajkabiharnews #Bihargovernment #Biharsamachars #Biharnews #biharnewslive #Todaybiharnews
1. SJVN Limited has released the recruitment notification for 80 vacancies -
Official website https://sjvn.nic.in


2. Three main accused arrested in #Chhapraliquorcase

3. Today we will talk about #ShankarDayalSinghBirthday Special

4. Dolphins seen in Gandak's tributary

5. Demand for 60-70 percent #electricityinBihar

6. 30 industrial investment proposals approved in Bihar

7. The noise of campaigning for Bihar Municipal Corporation elections stopped last day

8. Fares for flights from Bihar doubled from the new year

9. Today in Bihari Tourism we will talk about #MungerFort

10. Nitish's minister lashed out at the central government for the shortage of fertilizers in the state

11. Cold may increase in Bihar from December 28

12. 57 percent vehicles running without insurance on the roads of Bihar

13. A young man in Haridwar is giving an offer to those who are afraid to bathe in the Ganges in the cold.

14. Meet 11 foreign corona infected in #BodhGaya

15. CBI gave a blow to Lalu-Tejashwi

16. Kharge will shout from Mandar mountain in Bihar in Bharat Jodo Yatra

17. Tej Pratap is upset, know what is the matter

18. JDU replied to Union Minister Nityanand Rai

19. #DeputyChiefMinisterTejashwiYadav will meet Prime Minister Modi

20. Nitish government will give holiday to BJP in the new year

21. Know when will Rohit, Bumrah and Jadeja return to Team India?

22. Today's date is very special in the history of India
23. In Viral news today we will talk about mobile Wi-Fi network

24. Big cyber attack on 400 million Twitter users

25. Now there will be necessary changes in the status update of Whatsapp

26. These schemes were the most talked about in Bihar in 2022

27. Bihar government was encircled by satire songs

KLSH, kontroll koncesioneve - Vizion Plus - News - Lajme
01:43
KLSH, kontroll koncesioneve - Vizion Plus - News - Lajme

Kontrolli i larte i shtetit ka dorëzuar ne prokurori 2 kallëzime penale për 5 drejtues te ministrisë se ekonomisë dhe energjetikes, dhe ka marre 23 masa administrative për një sere institucionesh varësie, pasi punonjësit kane abuzuar me detyrën ne dhënien me koncesion te pronës publike. Për rrjedhoje demi qe ata i kane shkaktuar buxhetit te shtetit arrin ne 1.8 miliard leke. KLSH ka audituar ne fillim te muajit maj 126 kontrata koncesionare ne fushën e bakrit, kromit dhe hidroenergjetikes, nga te cilat 84 prej tyre kane rezultuar me mangësi dokumentacioni. Ne një njoftim për shtyp te KLSH thuhet se audituesit e këtij institucioni kane konstatuar një sere mangësish procedurale, konkretisht anëtaret e komisionit te vlerësimit te ofertave nuk kane përcaktuara afate konkrete për koncesionaret ne paraqitjen e dokumentacioneve apo edhe ne përfundimin e investimit qe do te kryhet. Kjo ka bere qe kryesisht HEC-et me një kapacitet te vogël prodhimi te planifikohen për tu ndërtuar dhe për tu vene ne pune ne një hark kohore shume vjeçare. Gjithsej janë kontrolluar 86 HEC-e, dhe është evidentuar se lidhja e kontratës është bere me mungese te theksuar dokumentacioni çka e bene dhe me te vështire penalzimin e koncesionareve. Po kontrolli i KLSH vijon me tej kur është konstatuar se edhe ne ato rate kur investitorët kane nisur punën asnjë prej tyre nuk ka paraqitur informacion mbi realizmin e investimeve ne vlere, bazuar ne situatcione, fature tatimore apo doganore. Ndërkohë situata duket edhe me rende teksa për 30 HEC-e ministria e ekonomisë nuk disponon asnjë lloj dokumentacioni ekonomik, ndonëse disa prej tyre janë ne faze te ndryshme punimesh. Ky është kontrolli i pare i kësaj natyre ne fushën e koncesioneve energjetike. Lejet e shumta te dhëna ne këtë fushe janë përcaktuar nga eksperte por dhe nga opozita si një dështim i qeverise, pasi numri i koncesioneve qe janë vene ne pune është minimal gati i papërfillshëm.

High control over the state prosecutor for criminal charges 2 5 Leading the ministry of economy and energy, and has received 23 administrative measures for a number of subordinate institutions, since employees have abused his power in the concession of public property. As a result of damage they have caused the state budget amounts to 1.8 billion lek. SAI has audited in early May 126 concession contracts in the field of copper, chromium and hidroenergjetikes, of which 84 of them have resulted in deficiencies in the documentation. In a press release of the SSA states that the institution's auditors have found a number of procedural shortcomings, namely members of the Bid Evaluation Committee has not set specific deadlines for submission of documentation concessionaires on or in the completion of the investment to be made. That has mainly hydropower plants with a small production capacity to plan to build and to operate on a timescale of many years. The overall control of 86 hydropower, and pointed out that the conclusion of a contract is made wi...
© 2023 - All Rights Reserved.